Cesta z dluhové pasti - osobní bankrot - nové mírnější podmínky od  01. 06. 2019

Využijte jedinečnou příležitost, jak se zbavit až 70 % svých dluhů! Jedná se o legální proces dle zákona, který Vás zbaví exekucí, vymahačů a hlavně stresů z tlaku věřitelů. 

Zavolejte, napište, Vaši situaci probereme a určitě najdeme řešení.

Oddlužení je novým způsobem řešení úpadku fyzických osob. Jedná se o příležitost, jak svou nepříznivou situaci jednou provždy změnit. Máte-li exekuce na mzdu a splácíte. Ale jen tomu, kdo se přihlásil jako první v pořadí. Ostatní závazky "stojí" a "kynou" o další příslušenství. V případě osobního bankrotu se však úročení zastaví. Tento institut je v několika směrech výjimečný - popírá základní podstatu konkursu, negarantuje finanční zadostiučinění, preferuje sociální účel před ekonomickým. Nabízí řešení pro tzv. spotřebitelský úpadek, kdy dlužníkovy dluhy jsou sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Dosáhnout osvobození od dluhů, jak bude patrné z dalšího výkladu, není však jen tak jednoduché.

Zákon klade důraz na prověření serióznosti dlužníka, kterým má na mysli zejména prověření dlužníkovy věrohodnosti, poctivosti a důvěryhodnosti. Samozřejmě, že se jedná o subjektivní okolnosti případu, které umožňují soudu v případě negativních závěrů návrh na povolení oddlužení zamítnout a tím určité skupiny „neseriózních" dlužníků dopředu vyloučit.

Návrh na povolení oddlužení podává vždy za dlužníka tzv. akreditovaná osoba, které náleží vyhláškou daná výše odměny.  V případě, že by věřitel dlužníka předešel a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení 30-denní propadnou lhůtu na reakci - podání návrhu na povolení oddlužení. O této možnosti musí být informován soudem. Zákon stanoví podávání návrhu na povolení oddlužení na formuláři, který je k dispozici na Internetu a jehož náležitostmi jsou, vyjma těch obecných dle § 392 IZ, i údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujícm 1 roce a údaje o příjmech za poslední 1 rok. Splnění těchto náležitostí, které mají zmapovat dlužníkovu schopnost garantovat vlastní poctivost, nebude nejspíš dlužníkům činit žádné problémy.

Zákon v současné době nabízí jen dva možné způsoby oddlužení, a to zpeněžením majetkové podstaty a kombinací zpeněžení majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře. Existují dvě varianty - 3-tříletá a 5-letá. Zpeněžení majetkové podstaty se týká dlužníkova majetku do okamžiku, kdy soud povolí oddlužení - prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti. Naopak plnění splátkového kalendáře zasahuje dlužníkův majetek především do budoucna - pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění a současně po dobu 5 let plní dlužník pohledávky nezajištěných věřitelů podle daného (schváleného) poměru. Rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří jej odhlasují buď na své schůzi nebo mimo ni. K výsledku hlasování soud přihlíží při rozhodování o návrhu.

 V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého záměru dlužníka, soud řízení zastaví.

 V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení. Usnesením o schválení oddlužení jsou vázáni všichni dotčení (dlužník; věřitelé; věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili i věřitelé, kteří nehlasovali). Usnesení obsahuje důležité informace pro další fáze řízení - například určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.

Po schválení oddlužení se rozhodnutí zveřejní v insolvenčním rejstříku, čímž nastává jeho účinnost. Insolvenční správce proto může - v případě zpeněžení majetkové podstaty - prodat majetek dlužníka, a dále postupuje jako v případě konkursu. Pokud je dlužníkem plněn splátkový kalendář, insolvenční správce prodá majetek sloužící k zajištění, kterým se uspokojí zajištění věřitelé a dále splácí dle splátkového kalendáře. Důležitým efektem schválení oddlužení je neproveditelnost exekuce a soudního výkonu rozhodnutí. A to z jednoduchého důvodu - dlužník už opravdu nemá z čeho plnit.

Jak již bylo řečeno, dlužník začíná splácet dle splátkového kalendáře a to k cílové minimální částce 30% z výše pohledávek. Tato částka je minimum, pokud se dlužníkovi naskytne další neočekávaný peněžitý či nepeněžitý příjem (výhra, dědictví, dar), jedná se o mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře, kterou dlužník musí použít ke splácení. Maximální částka je 100% výše pohledávek, a proto dlužník nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar ani dědictví, jinak by se jednalo o neplatný právní úkon.  Dalším důležitým elementem oddlužení je dohled nad dlužníkem, který vykonává insolvenční správce, soud i věřitelé (věřitelský výbor). Dlužník je totiž povinen k určenému datu předkládat všem třem zmíněným subjektům přehled příjmů za uplynulé období. Riziko tohoto způsobu řešení oddlužení ovšem představuje možné zatajování některých příjmů dlužníkem např. z „práce na černo" atd.)

Insolvenční soud po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, které mu byly soudem uloženy soudem, toto vezme na vědomí a ukončí řízení o oddlužení. Poté může konečně dojít k zamýšlenému novému startu - dlužník je osvovozen od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o zcela všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). Což znamená jediné - věřitelům zaniká nárok, pohledávky se stávají naturálními obligacemi. Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení. Nicméně nic není zadarmo - po dobu dalších 3 let následujících po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, pokud dlužník jednal podvodně vůči věřitelům nebo pokud byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození.