Prodej majetku

21.10.2016 00:00

- RD v obci Trávník č. 38, okres Kroměříž, parcela st. 80 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 38 bydlení a dále p. č. 95/1

  zahrada a parc č. 95/2 ostatní plocha, LV 462,    KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž

- RD v obci Litečnice č. 103, okres Kroměříž, parc. st. 44 výměra 119 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 103, bydlení,

  k.  ú.    Litenčice,  okres Kroměříž, LV č. 18, KÚ pro Zlínský kraj, KP Kroměříž.

- podíl 10/20 pozemky v obci Olomouc, okres Olomouc - parc. 866 (výměra 1549 m2), 881 (výměra 24385 m2), 887 (výměra 1612 m2), 899

  (výměra 770 m2), 1692 (výměra 2438 m2), a 1693 (výměra 1693 m2), LV č. 363, KÚ pro Olomoucký kraj, KP Olomouc

- podíl 1/7 parc. č. 692/1 o výměře 161 m2 trvalý travní porost, obec Přerov, okres Přerov, LV č. 738, KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov

- chata k rodinné rekreaci parc. 692/7 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Přerov V-Dluhonice, č. e. 20, rod. rekr a dále parc.

  692/12 trvalý travní porost o výměře 388 m2, obec Přerov, okres Přerov, LV č. 444, KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov

- Penzion v obci Chotěbuz.  V řízení vedeném Krajským soudem  v Ostravě pod čj. KSOS 14 INS 23636/2013 je v nabídce budova penzionu na adrese Pod Zámkem č. 131, Chotěbuz.

Budova č.p. 131 na parc.č. 139, budova bez čp/če na parc. č. 140/2, pozemky parc. č. 139,  parc. č. 140/1,  parc. č. 140/2, vše vedeno u Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.

- Byt v Přerově.  V řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě - pobočce Olmouc pod čj.  KSOL 10 INS 21745/2014 je v nabídce jednotka 1156/8 - byt v budově č.p. 1156, 1233, 1248, 1280, bytový dům, příslušný k části obce Přerov I-Měto, na pozemku parcela č. 2883/12 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.o. 1156, 1233,1248, 1280 a pozemku parcela č. 2883/12 v rozsahu 780/30391

- Kompletní vybavení lékárny. V řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod čj. KSBR 30 INS 24336/2014 připravuji k prodeji kompletní vybavení malé lékárny - léčiva, nábytek, laboratoř, PC, pokladna i sterilizátor. Prodej proběhne po SV a PJ v březnu 2015.

- Pohledávky. V řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod čj. KSBR 37 INS 37244/2013 nabízím k prodeji pohledávky za společností

ASTEX spol. s r.o. ve výši 31 938,10 Kč a 120 000,00 Kč. Dále pohledávky za společností BUST-CZ, s. r. o. ve výši 232 242,00 Kč, ve výši 504 300,00 Kč a ve výši 207 014,00 Kč.

- Nemovitosti na cizím pozemku:

n1- zemědělská stavba bez č. p./č. e., LV 967, na cizí parc. 281, LV 289
n2 - zemědělská stavba bez č. p./č. e, LV 967, na cizí parc. 283/1, LV 555, na parc. 283/3,
LV 938
n3 - jiná stavba bez č. p./č. e, LV 967, na cizí parc. 296/1, LV 97 na cizí parc. 296/2, LV 823,
na cizí parc. 296/3, LV 252
n4 - jiná stavba bez č. p./č. e., LV 967, na cizí parc. 297/1, LV 823
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,
katastrální území Velká Polom..