Nemovitosti Zlatá Olešnice Semilská

Likvidační správce zůstavitele Miroslav Nauč, nar. 18. 05. 1975, posledně bytem Zbrovská 321, Zdounky, zemř. 08. 08. 2015 nabízí k prodeji nemovitý majek zapsaný u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, pro k. ú. Zlatá Olešnice Semilská, obec Zlatá Olešnice na LV č. 607, a sice podíl 1/15 pozemku parc. č. st, 183 - zastavená plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 215 v části obce Zlatá Olešnice,