Pohledávka z majetkové podstaty

Ing. Alena Fiantová, insolvenční správkyně dlužníka REKSTAV , spol. s r. o., IČ 15548864, se sídlem Roháčkova 130/5, 617 00  Brno-jih, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 37 INS 37244/2013 sepsala do majetkové podstaty dlužníka pohledávku za Ing. Ferdinandem a Vlastou Pernicovými, oba bytem Horova 69, 616 00  Brno. Jistina pohledávky činí 565 516 Kč, jedná se o nedoplatky faktur za stavební práce. Zdokladováno - faktury, stavební deníky, korespondence, (k nahlédnutí) + zvukový záznam. Pohledávka je zapsána do soupisu majetkové podstaty (B-13) pod položkami po8, po9 a po10. Pohledávka je zpeněžována v souladu s usnesením insolvenčního soudu na listině B–19.

Pro prodej uvedené pohledávky mimo dražbu formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku jsou stanoveny následující podmínky: a)  movitá věc bude prodána mimo dražbu ve veřejné soutěži, b) movitá věc bude prodána osobě, která nabídne nejvyšší kupní cenu, c) movitá věc bude prodána jak stojí a leží vč. veškerých podkladů k ní, které IS má, d) zájemce doručí nabídku kupní ceny za prodej movité věci v uzavřené obálce na adresu insolvenční správkyně Ing. Aleny Fiantové  se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02  Otrokovice  s označením „REKSTAV – movitá věc PERN“, a to nejpozději do 10.00 hodin dne 04.9.2020, e) kupní cena bude uhrazena na účet správy majetkové podstaty dlužníka vedený u MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 214496523/0600 před podpisem kupní smlouvy, f) insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Další informace můžete získat na telefonu 602 716 707 nebo alena@fianta.cz.