Pohledávka z majetkové podstaty

Ing. Alena Fiantová, insolvenční správkyně dlužníka REKSTAV , spol. s r. o., IČ 15548864, se sídlem Roháčkova 130/5, 617 00  Brno-jih, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 37 INS 37244/2013 sepsala do majetkové podstaty dlužníka pohledávku za společností ASTEX spol. s r. o., IČ 00559806 se sídlem Horova 42, 616 00  Brno . Jistina pohledávky činí 161 938,10 Kč (nedoplatek stavebních prací), pohledávka je zapsána do soupisu majetkové podstaty (B-13) pod položkami po1 a  po2. Pohledávka je zpeněžována v souladu s usnesením insolvenčního soudu na listině B–19.

Pro prodej uvedené pohledávky mimo dražbu formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku jsou stanoveny následující podmínky: a)  movitá věc bude prodána mimo dražbu ve veřejné soutěži, b) movitá věc bude prodána osobě, která nabídne nejvyšší kupní cenu, c) movitá věc bude prodána jak stojí a leží vč. veškerých podkladů k ní, které IS má, d) zájemce doručí nabídku kupní ceny za prodej movité věci v uzavřené obálce na adresu insolvenční správkyně Ing. Aleny Fiantové  se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02  Otrokovice  s označením „REKSTAV – movitá věc ASTEX“, a to nejpozději do 10.00 hodin dne 04.9.2020, e) kupní cena bude uhrazena na účet správy majetkové podstaty dlužníka vedený u MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 214496523/0600 před podpisem kupní smlouvy, f) insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Další informace můžete získat na telefonu 602 716 707 nebo alena@fianta.cz.