Pozemky k. ú. Pitín

V řízení vedeném Krajským soudem pod číslem jednacím KSBR 32 INS 23094/2011 nabízím k prodeji
je podíl ve výši ideální ¼, a to na:
nemovitostech v katastrálním území Pitín
LV č. 539 – podíl ve výši ideální ½
-    pozemku parcela č. 2844/25, orná půda, rozsáhlé chráněné území, ZPF
-    pozemku parcela č. 2953, ostatní plocha, neplodná půda, rozsáhlé chráněné území
-    pozemku parcela č. 2954, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
-    pozemku parcela č. 2955 lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné území
Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce.

Nabídky zasílejte do 31. 10. 2015 na insolvencni.spravce@email.cz