Rodinný dům v obci Nové Syrovice

Rodinný dům v obci Nové Syrovice

Do majetkové podstaty v řízení vedeném pod číslem jednacím  KSBR 33 INS 2369/2015–A-16  zapsán majetek, který  je zajištěn majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka:

  • parcela st. 78 o výměře 228 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Nové Syrovice, č. p. 58, bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. st. 78 – majetek je předmětem zajištění
  • parcela č. 73 o výměře 172 m2 zahrada  – majetek je předmětem zajištění

vše v Nové Syrovice, katastrální území Nové Syrovice, okres Třebíč, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice.

Odkaz na GSM: +420 734 448 188, Tel: +420 234 769 000, Mail: lenka.kocumova@eurodrazby.cz, www.eurodrazby.cz