Spoluvlastnický podíl v k.ú. Vyšehořovice a Horoušany

Insolvenční správkyně v řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 22630/2019 nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek:

V  majetkové podstatě dlužnice se nachází nemovitý majetek:
- podíl  1/12 parc. č. 146/3, LV 96, orná půda v k. ú. a obci Horoušany, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 108, LV 573, orná půda v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 111/3, LV 573, orná půda v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 404/8, LV 573, orná půda v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 152/2, LV 59, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 205/10, LV 59, zahrada v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 404/92, LV 59, lesní pozemek v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ
- podíl  1/12 parc. č. 404/122, LV 59, lesní pozemek v k. ú. a obci Vyšehořovice, okres Praha - východ.
Ze znaleckého posudku zpracovaného znalcem Jiřím Šmejkalem vyplývá, že v případě  parc. č. 152/2 a parc. č. 205/10 v k. ú. Vyšehořovice se jedná o jednotný funkční celek a pozemky jsou ze všech stran obklopeny pozemky se stavbami jiných vlastníků. Jsou z veřejné komunikace napřístupné a není pro ně zřízeno ani věcné břemeno práva přístupu. Oba pozemky jsou užívány spoluvlastníky sousedního pozemku, jehož součástí je i objekt k bydlení. Touto stavbou je částečně zastavěn i pozemek parc. č. 152/2, tento stav trvá již od roku 1954, kdy byl objekt k bydlení dán do užívání. Teprve v roce 2020 byl katastrálním úřadem zjištěn nesoulad se skutečným stavem - nezapsaná stavba na pozemku parc č. st. 152/2 (číslo řízení  ZDŘ-540/2020). Stejně tak lesní pozemky (parc.č. 404/92 a parc. č. 404/122) jsou bez přístupu.
 

Insolvenční soud vydal souhlas se zpeněžením nejvyšší nabídce


Souhlas se způsobem zpeněžení.pdf (304343)ZP_pozemky_Horousany_a_Vysehorovice_Kuklova.rtf (111996)