Výběrové řízení na pozemek v k. ú. Žďár nad Sázavou

Insolvenční správce ve věci KSBR 26 INS 8554/2017 vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitosti parc. č. 288/2 o výměře 1 168 m2 - ostatní plocha, způsob využití - neplodná půda, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna na LV 412 v k. ú. Sázava u Žďáru nad Sázavou, obec Sázava, okres Žďár nad Sázavou. V tomto obvodu vykonává správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Podmínky výběrového řízení jsou v příloze.Podmínky výběrového řízení a náležitosti nabídky na odkup nemovitého majetku ve věci prodeje nemovitého majetku z majetkové podstaty dlužníka Jerzyho Zygmunta.pdf (405022)